วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.  ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
   ก.   ฐานนิยมของข้อมูลชุดใดๆ อาจมีจำนวนมากกว่าหนึ่งค่าก็ได้                                         
   ข.   พิสัยของข้อมูลชุดใดๆ อาจจะมีค่ามากกว่าค่าที่มากที่สุดของข้อมูลชุดนั้นๆ ก็ได้
   ค.   การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ตัวกลางเรขาคณิต สามารถทำได้จากข้อมูลชุดใดๆ ก็ได้  
   ง.   ในการสร้างตารางแจกแจงความถี่ ความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่จำเป็นต้องมากกว่าศูนย์เสมอไป             
2.  กำหนดข้อมูลแสดงจำนวนนักโทษในเรือนจำแห่งหนึ่ง จำแนกตามระดับการศึกษาดังตาราง
ระดับการศึกษา
จำนวนนักโทษ (คน)
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงกว่ามัธยมศึกษา
30
250
25
12
10

      การวัดค่ากลางของข้อมูลตามตารางข้างบนที่ถูกต้องควรใช้ค่าใดต่อไปนี้
      ก.   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต                    ข.    มัธยฐาน                           
      ค.   ฐานนิยม                                  ง.    ถูกต้องทุกข้อ
ใช้ข้อมูลในตารางตอบคำถามข้อ 3-5

      ตารางที่กำหนดให้ต่อไปนี้แสดงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรของเด็กอายุ 10 ขวบ จำนวน 100 คน

ความสูง (เซนติเมตร)
จำนวนความถี่สะสม
110-114
115-119
120-124
125-1259
130-134
135-139
140-144
8
20
35
58
81
93
1003.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของเด็กทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

      ก.   126.25 เซนติเมตร                         ข.    127.25 เซนติเมตร         

      ค.   127.75 เซนติเมตร                         ง.    128.75 เซนติเมตร
4.  มัธยฐานของส่วนสูงของเด็กทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
      ก.   127.76 เซนติเมตร                         ข.    128.33 เซนติเมตร         
      ค.   128.82 เซนติเมตร                         ง.    129.14 เซนติเมตร
5.  ข้อมูลชุดนี้มีค่าฐานนิยมโดยประมาณเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
      ก.   23 เซนติเมตร                                 ข.    129.0 เซนติเมตร           
      ค.   129.5 เซนติเมตร                            ง.    มีฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า
6.  ถ้าส่วนสูงของเด็ก 8 คน วัดเป็นเซนติเมตรได้ดังนี้ 110, 120, 110, 108, 112, 110, 112, 118  แล้ว  ข้อใดต่อไปนี้
      ถูกต้อง      
      ก.   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่ามัธยฐาน      ข.    ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยฐาน          
      ค.   ฐานนิยมมากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต      ง.    ฐานนิยมมากกว่ามัธยฐาน
7.  ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
    ก.   ข้อมูลที่เป็นกราฟไม่สามารถอ่านค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากกราฟได้                                      
    ข.   ข้อมูลที่เป็นประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วัดค่ากลางได้ด้วยฐานนิยมเท่านั้น               
    ค.   ข้อมูลที่แจกแจงความถี่โดยใช้อันตรภาคชั้นที่มีช่วงเปิดจะหาค่ากลางไม่ได้เลย         
    ง.   ข้อมูลที่แจกแจงความถี่โดยใช้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากัน ควรวัดค่ากลางด้วยมัธยฐาน
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8-10
      ความสูงของนักเรียนห้องหนึ่งจำนวน 30 คน หน่วยเป็นเซนติเมตร มีดังนี้
      176     164     168     161     165     182     174     170     169     168 
      164     154     177     132     185     166     135     149     157     155   
      165      174    181     176      146    156     159     168     172     179  

8.  ค่าของ  Q3- Q1
                        2                                                  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้  

      ก.   8.175 เซนติเมตร       ข.    8.875 เซนติเมตร           

      ค.   17.25 เซนติเมตร       ง.    17.75 เซนติเมตร                                       
9.  นักเรียนที่มีความสูงเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 จะมีความสูงเท่าไร
      ก.   174.5 เซนติเมตร      ข.    175.0 เซนติเมตร           
      ค.   176.0 เซนติเมตร      ง.    176.5 เซนติเมตร
   10.  นักเรียนที่มีความสูงเป็นเดไซล์ที่ 8 สูงกว่านักเรียนที่มีความสูงเป็นเดไซล์ที่ 4 เท่ากับกี่เซนติเมตร
      ก.   12.6 เซนติเมตร         ข.    11.6 เซนติเมตร              
      ค.   10.4 เซนติเมตร         ง.    9.8 เซนติเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น