วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบ สถิติและข้อมูล ชุดที่ 2

1.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณ
     ก.  น้ำหนัก                                        ข.  จำนวนประชากร
     ค.  ยี่ห้อรถ                                         ง.  ระยะทาง
2.  โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดของผู้ป่วย 50 คน ควรวัดค่ากลางของข้อมูลด้วยค่าใด
     ก.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต                        ข.  ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
     ค.  ค่ามัธยฐาน                                  ง.  ค่าฐานนิยม
3.  กำหนดให้            
X
2
1
3
4
ความถี่ (fi)
7
5
6
2

     ข้อใดคือ   
     ก.  169                                                                                            ข.  389
     ค.  469                                                                                            ง.  569

จากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้  ใช้ตอบคำถามข้อ 4 - 5

คะแนน
ความถี่ (f)
10 – 19
8
20 – 29
6
30 – 39
9
40 – 49
12
50 – 59
4
60 – 69
5
70 – 79
6

4.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากตารางข้างต้นตรงกับข้อใด
     ก.  41.4                                         ข.  44.5
     ค.  47.1                                         ง.  49.9 
5.  ค่ามัธยฐานจากตารางข้างต้นตรงกับข้อใด
     ก.  39.5                                         ข.  41.17
     ค.  49.5                                         ง.  51.17
6.  จากการสำรวจสีผิวของนักท่องเที่ยวบนหาดป่าตอง  จำนวน  20  คนเป็นดังนี้   
ขาว       ดำ     ดำแดง    เหลือง   ขาว    เหลือง  ดำแดง   ดำ     ขาว   ขาว
เหลือง   ดำ     เหลือง    ดำแดง   ขาว    ขาว       เหลือง  ขาว    ดำ     ขาว
     ข้อใดคือค่าฐานนิยม
     ก.  ขาว                                        ข.  ดำ
     ค.  เหลือง                                    ง.  ดำแดง
7.  ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต   28.5  ค่ามัธยฐาน  25.2 และค่าฐานนิยมเป็น  20.4   ข้อใดเป็น
     ลักษณะความสัมพันธ์แบบกราฟของค่ากลางข้างต้น
     ก.  ลักษณะโค้งเบ้ซ้าย               ข.  ลักษณะโค้งเบ้ขวา
     ค.  ลักษณะโค้งปกติ                   ง.  ไม่มีข้อถูก
8.  กำหนดข้อมูลดังตาราง

คะแนนสอบ

7
5
4
2
3
ความถี่
1
2
3
4
5

     ข้อใดคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต
     ก.  3.0                                       ข. 3.47                                 
     ค. 3.65                                      ง.  3.85
9.  จากตารางคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน  50 คน  ดังนี้
คะแนน
จำนวนนักเรียน
ความถี่สะสม
25 – 44
11
11
45 – 54
9
20
55 – 64
18
38
65 – 74
12
50

     ข้อใดคือ  ค่า ควอล์ไทล์ที่ 3
     ก.  54.5                                   ข.  64.22                                              
     ค.  65.22                                 ง.  70.22
10. ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคะแนนสอบวัดวัดประสิทธิภาพการปฏิตบัติงานของพนักงานจำนวน 
50  คน
      โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ  40   
ช่วงคะแนน
ความถี่
10 - 14
5
15 - 19
8
20 - 24
17
25 - 29
10
30 - 34
6
35 - 39
4

     ข้อใดคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้
     ก.  6.81 คะแนน          ข.  6.88  คะแนน                                               
     ค.  46.44  คะแนน       ง.  47.33  คะแนน

1 ความคิดเห็น: